V Prešove zasadnú poslanci: Pozrite si ešte vopred body, o ktorých budú rokovať

V metropole Šariša opäť zasadnú mestskí poslanci. A o akých bodoch budú na zastupiteľstve rokovať? Pozrite si to vopred.

Ilustračný obrázok k článku V Prešove zasadnú poslanci: Pozrite si ešte vopred body, o ktorých budú rokovať
Zdroj: Dnes24.sk

Primátorka Andrea Turčanová zvolala 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční dňa 13. februára 2019 so začiatkom o 10.00 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24. Pozrite si program.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2019 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

3. Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

4. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v orgánoch obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

5. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 4. štvrťrok 2018. Predkladá: Ing. Alexander Ernst PhD., hlavný kontrolór mesta

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov a Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov za rok 2018. Predkladá: Ing. Alexander Ernst PhD., hlavný kontrolór mesta

7. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Alexander Ernst PhD., hlavný kontrolór mesta

8. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku mesta MsÚ

9. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku mesta MsÚ

10. Návrh na vyradenie Výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole Sládkovičova 3 v Prešove zo siete škôl a školských zariadení SR a na zaradenie Školskej jedálne pri Materskej škole Sládkovičova 3 v Prešove do siete škôl a školských zariadení SR. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

11. Návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2019. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

12. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

13. Návrh dodatku č. 3 k Štatútu mesta Prešov. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

14. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov − neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

15. Voľba redakčnej rady Kultúrno-spoločenského mesačníka Prešovský magazín. Predkladá: RNDr. Adrián Kuba, MBA, vedúci Kancelárie primátorky mesta

16. Rôzne.

17. Interpelácie.

18. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

19. Záver.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Prešova a okolia.

Pozrite si aj priloženú fotogalériu, v ktorej nájdete zaujímavé zábery zo vznikajúceho diaľničného tunela Prešov.

Hl. foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk