V Prešove prebehne 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva: O tomto sa bude hovoriť

Prešovských poslancov čaká 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. A o čom sa počas neho bude hovoriť? Pozrite si to v prehľade.

Ilustračný obrázok k článku V Prešove prebehne 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva: O tomto sa bude hovoriť
Zdroj: TASR

Primátorka Andrea Turčanová zvolala 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční 12. decembra 2018 o 10.00 v za­sadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24. Pozrite si, aké body sú v programe.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

 1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
 2. Návrh Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.
 3. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020–2021.
 4. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.
 5. Správa z kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta Prešov.
 6. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov mesta za 1. polrok 2018.
 7. Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za 3. štvrťrok 2018.
 8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na I. polrok 2019.
 9. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti Prešov Real, s. r. o. a návrh na zmenu jej Zakladateľskej listiny.
 10. Návrh na schválenie plánu opráv, údržby a investícií pre nebytové priestory a stavby na rok 2019 zverené spoločnosti Prešov Real, s. r. o.
 11. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
 12. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
 13. Návrh na zriadenie novej sociálnej služby – Jedáleň, NS Opál, Zemplínska 9, Prešov.
 14. Návrh na schválenie Doplnku č. 4 k Zriaďovacej listine pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. Veselá č. 1, Prešov.
 15. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
 16. Návrh dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
 17. Návrh dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove.
 18. Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
 19. Rôzne.
 20. 14.00 hod. − Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
 21. 16.00 až 16.30 – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
 22. Záver.

Len nedávno sa v Prešove uskutočnilo ustanovujúce zastupiteľstvo. Zábery z neho si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Prešova a okolia.

Foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk