Samospráva

Už beží lehota podávania priznaní k dani z nehnuteľností: Odpovede na najčastejšie otázky

Prinášame vám rozhovor s vedúcou pracovníčkou prešovského magistrátu. Dozviete sa v ňom odpovede na dôležité otázky ohľadom podávania priznaní k dani z nehnuteľností.

Ilustračný obrázok k článku Už beží lehota podávania priznaní k dani z nehnuteľností: Odpovede na najčastejšie otázky
Foto: Ľubomír Hudačko

Január je každoročne spätý aj s termínmi podávania daňových priznaní k dani z nehnuteľností. Na najčastejšie otázky, ktoré sa daňovníci v tejto súvislosti pýtajú, v rozhovore odpovedá Mária Rušinová, vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania Mestského úradu v Prešove.

Na koho sa povinnosť k podávaniu priznania k dani z nehnuteľností na rok 2018 vzťahuje?

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť počas roka 2017 (predaj, darovanie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.). Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností vzniká aj z dôvodu zmeny druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby.

Aká je lehota na podanie týchto daňových priznaní?

Priznania k miestnym daniam na rok 2018 sa podávajú v termíne od 1.1.2018 do 31.1.2018. V tejto lehote daňovníci majú povinnosť aj uplatniť si nárok na zníženie dane z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi (potvrdenie ÚPSV a R), zdravotného postihnutia (držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP/S, rozhodnutie ÚPSVaR), dovŕšenia 70 rokov veku k 1.1.2018.

Aký typ tlačív je potrebné vyplniť a kde ich je možné nájsť?

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na jednotnom tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje,“ ktoré je k dispozícií na oddelení daní, poplatkov a podnikania MsÚ v Prešove, Jarková ul. č. 24, 1.poschodie, č. dv. 238, 239, resp. na internetovej stránke mesta, kde sú zverejnené všetky tlačivá a informácie, týkajúce sa miestnych daní na rok 2018: http://www.presov.sk/…oplatky.html

Povinnosť nie je len v prípade podania priznaní k daní, ale aj oznámenia k poplatku za komunálne odpady. Kedy nastáva táto oznamovacia povinnosť?

Pri poplatku za komunálne odpady, ak sa počet osôb nemenil a spôsob vyrubenia poplatku za celú domácnosť jednému poplatníkovi je zhodný s rokom 2017, nevyplýva poplatníkovi oznamovacia povinnosť.

Oznamovacia povinnosť poplatníka je pri zmenách oproti roku 2017. Taktiež, ak súčasťou spoločnej domácnosti sú dospelé osoby, resp. došlo k zmene počtu osôb a pôvodný poplatník už nechce prevziať povinnosť poplatníka na rok 2018 platiť poplatok za celú domácnosť, uvedené skutočnosti je potrebné oznámiť správcovi dane, t.j. oddeleniu daní, poplatku a podnikania MsÚ v Prešove, Jarková ul. č. 24, 2.poschodie č. dv. 303 do 31.1.2018, t.j. pred vydaním rozhodnutia na rok 2018. Správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím na základe podaného oznámenia o zmenách pre zdaňovacie obdobie roku 2018. V prípade, že k zmenám skutočností dôjde počas kalendárneho roka, a to vznik (nový člen domácnosti) zánik (odsťahovanie, úmrtie), je poplatník povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali, to zn. aj v priebehu kalendárneho roka. Zníženia poplatku za odpady z dôvodu veku, resp. ŤZP mesto Prešov neposkytuje.

Čo sa týka sadzieb daní a poplatku za odpad, dochádza tento kalendárny rok k nejakým zmenám?

Sadzby miestnych daní pre rok 2018 a poplatku za komunálne odpady sa nemenia a ostávajú na úrovni roku 2017. Rozhodnutia o vyrubení daní a poplatku budú daňovníkom doručené v priebehu kalendárneho mesiaca apríl a ich splatnosť bude určená v uvedenom rozhodnutí.

V prípade, že obyvateľ potrebuje v otázke miestnych daní a poplatkov poradiť, na koho sa má obrátiť?

Počas kalendárneho mesiaca január sme rozšírili úradné hodiny a zamestnanci oddelenia daní a poplatkov radi poradia klientom a sú k dispozícii v tomto čase:

Pondelok, utorok, štvrtok 8.00 – 16.00 hod.

Streda 8.00 – 17.00 hod.

Piatok 8.00 – 15.00 hod.

Rozhovor zrealizovala a sprostredkovala V. Kmetóny Gazdová, hovorkyňa prešovskej radnice.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie