Prešovských poslancov čaká zastupiteľstvo: O týchto bodoch sa bude rokovať

Už v stredu 25. apríla sa v Prešove uskutoční ďalšie mestské zastupiteľstvo. O týchto bodoch sa bude rokovať...

Ľubomír Hudačko
Ilustračný obrázok k článku Prešovských poslancov čaká zastupiteľstvo: O týchto bodoch sa bude rokovať
Foto: Ľubomír Hudačko

Už zajtra (so začiatkom o 10.00 hod.) sa uskutoční 43. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Bude sa konať v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24. O týchto bodoch sa bude hovoriť…

Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2018 o určení názvov nových ulíc v meste Prešov.

3. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Prešov.

4. Návrh Dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

5. Návrh Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove.

6. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

7. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

8. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 2. polrok 2017.

9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/Z/2018.

10. Návrh na zriadenie poskytovania sociálnej služby v Dennom centre NS Opál, Zemplínska 9, Prešov a zrušenie poskytovania sociálnej služby v Dennom centre, Popradská 8, Prešov.

11. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2017.

12. Návrh na zaradenie „Súkromnej základnej umeleckej školy, Námestie mieru 1, Prešov“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

13. Návrh na zaradenie „Elokovaného pracoviska v Prešove, Levočská 2 ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

14. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

15. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

16. Návrh na uplatnenie predkupného práva mesta Prešov ako akcionára spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov.

17. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta Prešov v II. polroku 2017 a zhodnotenie za rok 2017.

18. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.

19. Rôzne.

20. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

21. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame