Webnoviny - Rôzne

Prešov získal grant na kurz pre učiteľov

Desať z 13 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov sa počas najbližších 24 mesiacov zapojí do vzdelávacieho projektu nazvaného Kľúčové kompetencie a školský vzdelávací program.

Jeho cieľom je osvojenie moderných vyučovacích metód a následne vyššia kvalita vzdelávania žiakov v prvých deviatich rokoch povinnej školskej dochádzky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Katarína Pirohová.

Mesto Prešov získalo na zvyšovanie kvality vzdelávania na základných školách nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť vo výške 157 486,33 €. Vďaka grantu sa počas najbližších dvoch rokov bude môcť vyškoliť 133 pedagógov. “Realizáciou tohto projektu chceme zvýšiť kvalitu vzdelávania na základných školách v nadväznosti na reformu systému vzdelávania v zmysle nového školského zákona,” uviedla vedúca odboru školstva, kultúry a športu z prešovskej radnice Kvetoslava Komanická. Od októbra tohto roku do septembra 2011 sa učitelia vybraných škôl zapoja do vzdelávacieho programu, ktorého súčasťou bude psychologické a motivačné poradenstvo a tvorba

Implementácia tohto projektu zaručí podľa Komanickej kvalitnejšie a efektívnejšie vzdelávanie žiakov na základných školách a prispeje k vybaveniu škôl potrebnými inovovanými didaktickými pomôckami. Aktivity projektu sú zamerané na prípravu obsahu vzdelávania učiteľov a vedúcich pedagogických zamestnancov a spracovanie metodiky pre tvorbu tematických výchovno-vzdelávacích plánov a školských vzdelávacích programov. Sú rozdelené do troch špecifických cieľov: psychologické a motivačné poradenstvo ako štartovací stimul pre pedagogických zamestnancov a vedúcich pedagogických zamestnancov, spracovanie metodiky pre tvorbu tematických výchovno-vzdelávacích plánov a tvorbu jednotlivých vyučovacích hodín s implementáciou kľúčových kompetencií žiakov a vytvorenie metodiky tvorby školského vzdelávacieho programu.

Po ukončení plánovaných aktivít budú vedúci pedagogickí zamestnanci a učitelia príslušných škôl pokračovať v implementácii kľúčových kompetencií vo vyučovacom procese, ktorý zaručí kvalitnejšie a efektívnejšie vzdelávanie žiakov na základných školách a prispeje k rozvoju základných škôl. Podnety pre skvalitňovanie a modernizovanie doterajšej prípravy učiteľov sa v rámci spolupráce s Prešovskou univerzitou premietnu do procesu edukácie.

SITA

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie