Samospráva

Humenskí poslanci si sadnú aj k platu primátorky: Nabitý PROGRAM zasadnutia bod po bode!

Plat primátorky, zásady odmeňovania poslancov, výška nájomného v svojpomocne postavených domoch na Podskalke či návrh na udelenie ocenení mesta Humenné v roku 2015. Aj toto, okrem mnohého iného, bude mať na stole humenský parlament na najbližšom zasadnutí.

Ilustračný obrázok k článku Humenskí poslanci si sadnú aj k platu primátorky: Nabitý PROGRAM zasadnutia bod po bode!
Zdroj: Dnes24.sk

Primátorka Humenného Jana Vaľová zvolala zasadnutie mestského zastupiteľstva. Predstavitelia mesta sa stretnú v zasadačke v pondelok 29. júna od 9:00. Bodov, ktoré by mali stihnúť prejednať, rozhodne nie je málo. Pozrite, čo všetko budú mať v pondelok poslanci v rukách.

 • 1. Otvorenie
 • 2. Schválenie programu zasadnutia
 • 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 • 4. Záverečný účet Mesta Humenné za rok 2014
 • 5. Informatívna správa o vlastnom rozpočtovom opatrení č. 2/2015 a rozpočtové opatrenie č. 2/2015
 • 6. Doplnenie Plánu investičných akcií Mesta Humenné na rok 2015
 • 7. Návrh na udelenie ocenení mesta Humenné v roku 2015
 • 8. Využívanie športových zariadení v správe SRaŠZ Humenné športovými klubmi v roku 2015 a Cenník poskytovaných služieb v SRaŠZ Humenné
 • 9. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Mesta Humenné ku dňu 31. 12. 2014
 • 10. Plány práce Mestského zastupiteľstva v Humennom a Mestskej rady v Humennom na II. polrok 2015
 • 11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015
 • 12. Určenie platu primátorky mesta Humenné
 • 13. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Humennom
 • 14. Porovnanie nájomných zmlúv zimných štadiónov a poskytovaných dotácií s inými porovnateľnými mestami
 • 15. Zlúčenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta
 • 16. Predloženie žiadosti o NFP a zabezpečenie spolufinancovania mesta Humenné na realizáciu projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v meste Humenné
 • 17. Informatívna správa o vykonaných následných finančných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v roku 2015
 • 18. Určenie výšky nájomného v svojpomocne postavených domoch na Podskalke
 • 19. Zmena v obsadení člena komisie pre riadenie realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné
 • 20. Majetkové veci

a.) Obchodná verejná súťaž na odpredaj budovy súp. č. 1303 s pozemkami na Štúrovej ul. v Humennom

b.) Schválenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemku CKN 1103/182 o výmere 1050 m2

c.) Zámer mesta odpredať mestský pozemok CKN 4041/44 o výmere 610 m2 a pozemok CKN 4041/45 o výmere 169 m2

d.) Zriadenie vecného bremena v prospech VVS, a. s. Košice

e.) Návrh na odkúpenie pozemkov v lokalite Podskalka od správcu konkurznej podstaty úpadcu Agrokombinát Humenné

 • 21. Interpelácie poslancov
 • 22. Záver

Foto: ilustračné

Zdroj programu: humenne.sk

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM