Ľubomír Hudačko Správy

Dane nás neobídu ani v tomto roku: VEĽKÝ PREHĽAD mestských poplatkov, zliav a termínov

Dane a poplatky tvoria jeden zo základných príjmov mesta. Ich výšku si mesto určuje samo. Koľko podľa najnovšieho VZN-ka zaplatíme za nehnuteľnosť, či psa a kto má nárok na zníženie dane alebo úľavu?

Ilustračný obrázok k článku Dane nás neobídu ani v tomto roku: VEĽKÝ PREHĽAD mestských poplatkov, zliav a termínov
Zdroj: TASR

Mesto Prešov ako príslušný správca dane oznamuje, že

Termíny

 • povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť alebo došlo k zmene prevodu vlastníctva nehnuteľností napr. predajom, darovaním a pod. Podať daňové priznanie je možné do konca januára 2015.

Daň z nehnuteľností

Základom dane z pozemkov v členení orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² pre jednotlivé katastrálne územia:

Katastrálne územie   Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady   Trvalé trávnaté porasty
Prešov   0,3166   0,0743
Solivar   0,4351   0,0604
Šalgovík   0,3345   0,0242
Nižná Šebastová   0,4218   0,1168

Základom dane z pozemkov v členení záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m²:

Členenie pozemkov   Hodnota v € za m²
Záhrady   5,31
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy   5,31
Stavebné pozemky   53,11

Daň z pozemkov

 • V katastrálnom území Prešova
Za čo Ročná sadzba v percentách
za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,70
za záhrady 0,76
za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,58
za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,00
za stavebné pozemky 0,26

Daň zo stavieb

 • V katastrálnom území Prešova
Za čo Ročná sadzba za každý aj začatý m2 v eurách
za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,300
za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,340
za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,800
za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,995
za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 3,400
za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 3,400
za ostatné stavby 2,000

Daň z bytov

 • V katastrálnom území Prešova
Za čo Ročná sadzba za každý aj začatý m2 v eurách
za byty 0,300
za nebytové priestory, ktoré sú určené alebo sa využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť, administratívu súvisiacu s podnikateľskou činnosťou alebo zárobkovou činnosťou 0,995
za každý aj začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru určeného na administratívu, zariadenie obchodu a služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské), stravovacie zariadenie, skladový priestor a ostatnú zárobkovú činnosť 3,400
za každý aj začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru určeného na zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, školské, telovýchovné a športové zariadenie, a nebytového priestoru určeného na iné účely neuvedené 2,000

Od dane z nehnuteľností sú oslobodené:

 • a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
 • b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
 • 50 % z dane za pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi a občania starší

ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

 • 50 % z dane za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 • 50 % z dane za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Daň za psa

 • V katastrálnom území Prešova
Za čo Ročná sadzba v eurách
za jedného psa chovaného na území mesta Prešov v byte, bytovom dome alebo nehnuteľnostiach slúžiacich na podnikateľské účely 66
ročne za jedného psa chovaného na území mesta Prešov v rodinnom dome, záhradkárskej chate alebo pozemku, ktoré neslúžia na podnikateľské účely 16

Od dane za psa je oslobodený:

 • pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba staršia ako 70 rokov. Oslobodenie od dane za psa správca dane neposkytne v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na trvalom pobyte evidovaná okrem vlastníka, resp. držiteľa psa ďalšia fyzická osoba mladšia ako 70 rokov,
 • služobný pes používaný podľa osobitných predpisov (§ 1 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Zníženie dane za psa

 • 50 % z dane za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, s trvalým pobytom v Prešove. Zníženie dane za psa správca dane neposkytne v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na trvalom pobyte evidovaná okrem vlastníka, resp. držiteľa psa ďalšia fyzická osoba, ktorá nie je osobou podľa prvej vety.
 • Oslobodenie od dane podľa ods. 1 písm. a) tohto článku a zníženie dane podľa ods. 2 tohto článku správca dane neposkytne, ak sa pes drží na adrese, ktorá nie je trvalým pobytom daňovníka. Oslobodenie od dane podľa ods. 1 písm. a) tohto článku a zníženie dane podľa ods. 2 tohto článku sa vzťahuje na vlastnenie, resp. držanie jedného psa

„V zmysle § 99a, § 99b zákona č. 582/2004 o správe miestnych daniach priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,“ vysvetlila Mária Rušinová, vedúca oddelenia daní a poplatkov. Ako ďalej zdôraznila, vzhľadom k tomu, že koniec lehoty na podanie priznania pripadol na sobotu, posledným dňom na podanie priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň, pondelok 2.2.2015.

Sadzby miestnych daní pre rok 2015 a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa podľa slov Márie Rušinovej nemenia a ostávajú na úrovni roku 2014. „Rozhodnutia o vyrubení daní a poplatku budú daňovníkom doručené v priebehu mesiaca apríl a ich splatnosť bude určená v doručenom rozhodnutí,“ dodala na záver vedúca oddelení daní a poplatkov.

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM