Najlepší na Prešov24.sk

 1. Barbora Mihoková (27.55s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (49.42s) 100%
 3. Mirka miháľ (98.89s) 73%
 4. Michaela Čikošová (66.55s) 60%
 5. Stanimír Kebukay (77.31s) 60%
 6. Vladimír Ištoňa (92.71s) 53%
 7. Viliam Dugas (111.61s) 40%

Najlepší hráči

 1. Barbora Mihoková (27.55s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (49.42s) 100%
 3. Mirka miháľ (98.89s) 73%
 4. Michaela Čikošová (66.55s) 60%
 5. Stanimír Kebukay (77.31s) 60%
 6. Vladimír Ištoňa (92.71s) 53%
 7. Viliam Dugas (111.61s) 40%