Najlepší na Prešov24.sk

 1. Ľubomír Hudačko (50.69s) 100%
 2. Stanimír Kebukay (80.05s) 60%
 3. Matúš Šebeš (78.18s) 50%
 4. Milan Stavač (56.3s) 30%
 5. Lukáš Čudek (74.5s) 20%
 6. Vladimír Ištoňa (67.7s) 10%
 7. Viliam Dugas (68.45s) 10%

Najlepší hráči

 1. Ľubomír Hudačko (50.69s) 100%
 2. Stanimír Kebukay (80.05s) 60%
 3. Matúš Šebeš (78.18s) 50%
 4. Milan Stavač (56.3s) 30%
 5. Lukáš Čudek (74.5s) 20%
 6. Vladimír Ištoňa (67.7s) 10%
 7. Viliam Dugas (68.45s) 10%