Najlepší na Prešov24.sk

 1. Barbora Mihoková (16.93s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (34.46s) 100%
 3. Stanimír Kebukay (36s) 90%
 4. Lukáš Čudek (57.81s) 70%
 5. Milan Stavač (40.12s) 60%
 6. Jan Lukac (56.84s) 60%
 7. Vladimír Ištoňa (56.94s) 60%
 8. Matúš Šebeš (72.1s) 50%
 9. Mária Celovská (52.95s) 40%
 10. Viliam Dugas (55.84s) 40%

Najlepší hráči

 1. Barbora Mihoková (16.93s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (34.46s) 100%
 3. Stanimír Kebukay (36s) 90%
 4. Lukáš Čudek (57.81s) 70%
 5. Milan Stavač (40.12s) 60%
 6. Jan Lukac (56.84s) 60%
 7. Vladimír Ištoňa (56.94s) 60%
 8. Matúš Šebeš (72.1s) 50%
 9. Mária Celovská (52.95s) 40%
 10. Viliam Dugas (55.84s) 40%