Najlepší na Prešov24.sk

 1. Barbora Mihoková (27.11s) 100%
 2. Vladimír Ištoňa (46.94s) 100%
 3. Stanimír Kebukay (49.05s) 90%
 4. Jan Lukac (56.24s) 90%
 5. Ján Haluška (61.82s) 90%
 6. Pavol Novotný (76.61s) 90%
 7. Alena Mojžišová (56.48s) 80%
 8. Vlado Varga (38.58s) 70%
 9. Iva Arendac (72.42s) 70%
 10. Viliam Dugas (56.92s) 60%

Najlepší hráči

 1. Barbora Mihoková (27.11s) 100%
 2. Vladimír Ištoňa (46.94s) 100%
 3. Stanimír Kebukay (49.05s) 90%
 4. Jan Lukac (56.24s) 90%
 5. Ján Haluška (61.82s) 90%
 6. Pavol Novotný (76.61s) 90%
 7. Alena Mojžišová (56.48s) 80%
 8. Vlado Varga (38.58s) 70%
 9. Iva Arendac (72.42s) 70%
 10. Viliam Dugas (56.92s) 60%