Najlepší na Prešov24.sk

 1. Ľubomír Hudačko (22.91s) 100%
 2. Pavol Novický (44.04s) 100%
 3. Miroslav Miskar (49s) 100%
 4. Alena Mojžišová (47.57s) 90%
 5. katka marinakova (58.58s) 90%
 6. Ľubomír Hudačko (105.76s) 70%
 7. Vladimír Ištoňa (65.23s) 60%
 8. Michal Beca (84.28s) 60%
 9. Mar Tin (85.09s) 40%
 10. Alexandra Bajusová (73.9s) 30%

Najlepší hráči

 1. Ľubomír Hudačko (22.91s) 100%
 2. Pavol Novický (44.04s) 100%
 3. Miroslav Miskar (49s) 100%
 4. Alena Mojžišová (47.57s) 90%
 5. katka marinakova (58.58s) 90%
 6. Ľubomír Hudačko (105.76s) 70%
 7. Vladimír Ištoňa (65.23s) 60%
 8. Michal Beca (84.28s) 60%
 9. Mar Tin (85.09s) 40%
 10. Alexandra Bajusová (73.9s) 30%